• Otvorenie školského roka 2020/2021
     • Otvorenie školského roka 2020/2021

     • 29. 8. 2020
     • Milí žiaci,
      slávnostný začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020 o 9.30 hod. v jednotlivých triedach. Zároveň máte možnosť zúčastniť sa na slávnostnej sv. omši k začiatku školského roka – Veni Sancte v Kostole sv. Petra a Pavla o 8.30 hod.

      Prosíme Vás o dodržiavanie zverejnených preventívnych opatrení.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

    • Organizačné pokyny k začiatku školského roka
     • Organizačné pokyny k začiatku školského roka

     • 29. 8. 2020
     • Organizačné pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu na začiatku školského roka 2020/2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      nový školský rok začneme so zvýšenými preventívnymi hygienickými opatreniami podľa usmernení, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

      Pri hlavnom vchode do budovy bude prebiehať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk).

      Pri nástupe do školy 2. 9. 2020 žiak odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka.

      Zákonný zástupca žiaka, resp. plnoletý žiak:

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Každý deň zabezpečí dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, pedagogických zamestnancov.
      • Pri prvom nástupe do školy predkladá Zdravotný dotazník a čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha na stiahnutie).
      • V prípade podozrenia alebo potvrdenia ochorenia na COVID19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy.

      Podmienky vstupu do školy: 

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.


      Naším cieľom je zabezpečiť bezpečné prostredie v škole, preto Vás žiadame o dodržiavanie týchto preventívnych opatrení.

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • cgsm@cgsm.sk
    • palsa@cgsm.sk
    • kuruc@cgsm.sk
    • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Piatok 17. 9. 2021
   • Počet návštev: 78381