• 20apr
     • Krajské kolo SOČ opäť úspešné
      • Krajské kolo SOČ opäť úspešné

       V čase mimoriadnej situácie sa v dištančnej forme uskutočnilo aj krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Hodnotiace komisie posudzovali práce v digitálnej podobe bez prezentácií. A naši tretiaci dosiahli výborné výsledky. Víťazkou v odbore História, filozofia, právne vedy sa stala Karolína Pataráková s prácou Druhá svetová vojna v okrese Stará Ľubovňa. Druhé miesto v kategórii Zdravotníctvo a farmakológia obsadila Janka Repková s témou Skin to skin metóda. Rovnako druhé miesto v odbore Matematika a fyzika získal aj Miroslav Kafka s Číselnými sústavami. Jednotlivé komisie posunuli tieto tri práce do celoslovenského kola. Medzi ocenených sa zaradila aj Aneta Bialková, ktorá v Teórii kultúry a umenia obsadila tretie miesto s prácou Ženský ľudový odev a výroba party z obce Šambron. Úspešným študentom blahoželáme! :)

    • 20apr
     • Usmernenie k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie
      • Usmernenie k hodnoteniu žiakov v čase mimoriadnej situácie

       Vážení rodičia, milí žiaci,
       na základe usmernenia, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia
       pedagogickej rady zo dňa 20. 4. 2020 vydávam podrobnosti o priebežnej a koncoročnej klasifikácii žiakov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša počas mimoriadnej situácie v II. polroku školského roka 2019/2020:

       1. Klasifikácia absolvoval/neabsolvoval

       Klasifikácia absolvoval/neabsolvoval namiesto hodnotenia známkou bude v predmete telesná a športová výchova vo všetkých ročníkoch.

       2. Klasifikácia známkou

       Všetky predmety okrem telesnej a športovej výchovy sa riadne klasifikujú známkou.

       Výsledné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov bude objektívne zostavené na základe nasledujúcich podkladov:

       • Známky dosiahnuté pred prerušením vyučovania
       • Práca žiakov na vypracovaní úloh (portfólií, referátov, prezentácií, pracovných listov, samostatnej práce a i.) zadaných v rámci dištančného vzdelávania
       • Online testy, online skúšanie (po vzájomnej dohode vyučujúceho so žiakmi – je potrebné rátať s nižšou váhou známky ako pri riadnom skúšaní)
       • Online rozhovory so žiakmi
       • Známky dosiahnuté v II. polroku po prípadnom obnovení činnosti školy. (Ide o započítanie hodnotenia, ktoré bude možné realizovať po obnovení vyučovania.)

       Žiaci, ktorí neplnili požiadavky dištančného vzdelávania, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, budú pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšaní. Preskúšanie je možné realizovať najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       3. Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania platia tak, ako ich zverejnilo ministerstvo školstva. Pripájame ich v samostatnej prílohe.

       4. Všeobecné princípy:

       - Žiaci sú povinní zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní, ktoré prebieha prostredníctvom  učiteľmi zvolených komunikačných kanálov (Edupage, Zoom, Watts App, Viber, mail a i.) v čase platného rozvrhu hodín a podľa platných odporúčaní ministerstva školstva.

       - Žiaci sú povinní plniť zadané úlohy v termíne stanovenom vyučujúcim.

       - Žiaci pracujú na zadaných úlohách, aktívne sa zaujímajú o výsledky svojej práce, komunikujú s vyučujúcim, hľadajú s ním riešenia na odstránenie nedostatkov.

       - Ak sa žiak pre vážne dôvody nemôže zúčastniť na dištančnom vzdelávaní, vopred o tom informuje triedneho učiteľa.

       - Ak majú žiaci technické problémy, ktoré im znemožňujú zúčastňovať sa na dištančnom vzdelávaní, oznámia to triednemu učiteľovi. Po konzultácii s ním sa pokúsime danú situáciu riešiť.
        

       - V tejto mimoriadnej situácii budeme reagovať na všetky prípadné zmeny a usmernenia podľa pokynov ministerstva školstva tak, aby sme zabezpečili riadne vzdelávanie na diaľku a pokúsili sa čo najobjektívnejšie vyhodnotiť – klasifikovať tento druhý polrok v náročných podmienkach.

        

       V Starej Ľubovni 20. 4. 2020                                                                                   Mgr. Pavol Chmeliar

                                                                                                                                             riaditeľ školy

        

       Usmernenie k hodnoteniu žiakov Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v čase mimoriadnej situácie

       Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy - ministerstvo školstva

    • 08apr
     • Akadémia veľkých diel
      • Akadémia veľkých diel

       Akadémia veľkých diel, stredoškolský program Kolégia Antona Neuwirtha, do ktorého sú zapojení naši študenti, pokračuje aj napriek mimoriadnym opatreniam prostredníctvom videokonferencií.

       Dobrovoľná voľnočasová aktivita prebieha mimo vyučovacích hodín na stredných školách v rámci celého Slovenska. Kluby Akadémie spočívajú z 25 stretnutí počas školského roka, pričom každé stretnutie sa venuje jednému dielu. Študenti majú k dispozícii online knižnicu s vlastným profilom, kde nájdu materiály na samostatnú prípravu. Následne prídu na stretnutie so spolužiakmi a učiteľom, ktoré trvá 90 minút.

       Náplňou programu je čítanie diel veľkých autorov, pozeranie kvalitných filmov, počúvanie veľkých hudobných diel, čo smeruje k vnímaniu významných obrazov našej civilizácie. Cieľom je nielen sa s veľkými dielami stretnúť, ale sa do nich aj ponoriť, diskutovať o nich a hľadať odpovede na veľké životné otázky, ktoré otvárajú. Stredoškoláci tak môžu konfrontovať svoje vlastné postoje s veľkými autormi, uvažovať o fungovaní sveta a spoločnosti, v ktorej žijú. Aj aktuálne online diskusie inšpirujú mladých, aby túžili po múdrosti a kráse vo svojich vlastných životoch.

       Čítanie veľkých diel potrebuje dobrých sprievodcov. V našom gymnáziu sa program realizuje pod vedením Mgr. Lucie Čandíkovej Paraličovej. Ako najväčšie pozitíva vníma priestor na formulovanie vlastných argumentov a počúvanie ostatných, v neposlednom rade aj rozvoj kritického myslenia. „Metóda dialógu je starobylá, ale v súčasnom školstve málo využívaná, keďže si vyžaduje nielen prípravu učiteľa, ale hlavne študentov. Tí prichádzajú na seminár s prečítaným (pozretým, vypočutým) dielom. Potom sa môže rozvíjať dialóg, ktorý je objavný, ktorý je založený na vzájomnom načúvaní a nielen na výmene replík. Rozvoj kritického myslenia, schopnosti sústrediť sa alebo rozvoj čitateľskej gramotnosti sú len jej vedľajšie, hoci osožné produkty. Podstatné je, že otázky, ktoré nastoľujú analyzované diela sú bytostné a úlohou tejto metódy je, aby ich potenciál – dotknúť sa nášho vnútra a formovať nás – bol naplnený,“ zhŕňa prínosy lektorka programu v CGSM.

       Tvorcovia programu v súčasnosti ponúkajú aj webináre pre potenciálnych študentov. Ak vás Akadémie veľkých diel zaujala, sledujte jej webovú stránku.

    • 07apr
     • Junior Internet 2020
      • Junior Internet 2020

       Súťažná konferencia Junior Internet, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, pokračuje aj napriek prerušeniu vyučovania a má za sebou prvé kolo hodnotenia. Vzdelávaciu aplikáciu na výučbu japonského jazyka, ktorú vytvorili súrodenci Gabriel Sás a Monika Sásová, posunula hodnotiaca komisia do finálového kola súťaže. To sa vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou uskutoční formou videokonferencie na konci apríla. Do 15. ročníka súťažnej konferencie prihlásili žiaci 152 prác v kategóriách webové stránky, aplikácie, grafické práce a digitálny dizajn či vzdelávacie online projekty. Na základe hodnotenia v prvom kole do finále postúpilo 46 projektov.

       Blahoželáme a držíme palce! :)

    • 06apr
     • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
      • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov

       Zapojili sme sa do iniciatívy Pomôž nemocnici, ktorá vyrába ochranné pomôcky pre zdravotníkov. Naša 3D tlačiareň prakticky nonstop tlačí držiaky na ochranné plexisklá. V kombinácii s rúškami dávajú tieto štíty zdravotníkom oveľa väčšiu istotu a ochranu pred nakazením od potencionálnych nosičov koronavírusu. Iniciatíva spojila komunitu 3D tlačiarov, ktorí jej prostredníctvom kuriérov dodávajú vytlačené rámy na ochranné štíty. Tie sú potom kompletizované a distribuované do zdravotníckych zariadení. Ak v najbližšom čase obdržíme plexisklá, kompletné štíty budeme môcť rozdať aj zdravotníkom v Starej Ľubovni. 

    • 06apr
     • Online vyučovanie
      • Online vyučovanie

       Tri týždne dištančného vzdelávania v online priestore. Vyučovanie cez videokonferenčnú platformu Zoom, skupinové i individuálne videohovory, chat, edukačné videá, Edupage, ale i úprimná túžba vrátiť sa do škôl. :)  

   • Prihlásenie

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
    • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
    • 37945785
    • Mgr. Pavol Chmeliar
    • Sekretariát: +421 522388411
    • Riaditeľ: +421 522388412
    • Zástupkyňa: +421 522388406
    • Zborovňa: +421 522388413
    • Ekonomické: +421 522388400
    • Jedáleň: +421 522388402
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Zvonenie

      • Sobota 2. 12. 2023
   • Počet návštev: 726220