• školský poriadok

   Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

   PREAMBULA

    „V súlade s rozvojom psychologických, pedagogických a didaktických vied treba pomáhať deťom a mládeži k harmonickému rozvoju vrodených fyzických, morálnych a intelektuálnych vlastností a k získavaniu postupne stále dokonalejšieho zmyslu pre zodpovednosť... 

    

   Všetci kresťania majú právo na kresťanskú výchovu. Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa zvláštnym spôsobom prejavuje cez katolícku školu. Jej vlastnosťou je, že vytvára v školskom spoločenstve atmosféru preniknutú evanjeliovým duchom slobody a lásky...“

    

   Gravissimum educationis, deklarácia II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove

   Článok 1
   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

   1. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni je cirkevná škola, ktorej patrónom je sv. Mikuláš.  Pôsobenie gymnázia je založené na presvedčení, že samotné vzdelávanie nestačí, ba vedie k deštruktívnym cieľom, ak nie je spojené s výchovou ku spoločenstvu, zodpovednosti, dobru, múdrosti, solidarite voči slabším.
   2. Najväčším bohatstvom Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša sú vlastní žiaci.
   3. Na žiaka školy sa vzťahujú práva a povinnosti.

   Článok 2
   Práva Žiakov

   Žiak má právo:

   1. na bezpečné, čisté a upravené prostredie;
   2. učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí;
   3. pohybovať sa v škole voľne a bezpečne bez fyzického či verbálneho napádania;
   4. vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme;
   5. byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy;
   6. používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie;
   7. aby jeho osobné veci potrebné na vyučovanie neboli nikým poškodzované;
   8. na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede;
   9. aby mu bol oznámený a zdôvodnený výsledok hodnotenia pri ústnom skúšaní ihneď; výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi učiteľ žiakovi so zdôvodnením a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní;
   10. v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka (rodiča alebo zákonného zástupcu (ZZ) o komisionálne preskúšanie;
   11. sťažovať sa riaditeľovi školy, ak sa domnieva, že pokyn alebo príkaz pedagogického, či iného pracovníka školy je v rozpore so školským poriadkom.

   Článok 3
   POVINNOSTI ŽIAKOV

   Žiak má povinnosť:

   1. správať sa priateľsky, slušne ku spolužiakom, kultúrne sa vyjadrovať;
   2. umožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli nerušene pracovať;
   3. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho;
   4. chodiť do školy vhodne, čisto upravený, bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu. (Pri pochybnosti sa obrátiť na triedneho učiteľa.)
   5. pre žiačky sú stanovené tieto pravidlá vhodného obliekania:
    1. dĺžka sukní maximálne 10 cm nad kolená;
    2. výstrih okolo krku do úrovne podpazušia, ramená musia byť zakryté;
    3. horná a dolná časť odevu sa musí prekrývať, aby sa ani pri zohnutí a sedení neodhalil chrbát a brucho;
   6. prezúvať sa vo vestibule školy do hygienicky vhodnej obuvi, ktorá nezanecháva čierne  stopy, odkladať obuv a vrchný odev do šatňových skriniek;
   7. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných. Žiak je povinný každý aj drobný úraz, či nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu;
   8. zdraviť vyučujúcich a ostatných pracovníkov školy, rešpektovať ich pokyny;
   9. nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie (neničiť skrinky, lavice, nelepiť nálepky);
   10. prehlbovať svoj duchovný rast účasťou na duchovných cvičeniach a duchovných obnovách; nemožnosť zúčastniť sa na duchovných cvičeniach alebo duchovných obnovách sa rieši formou náhradného programu po konzultácii s triednym učiteľom;
   11. vo sviatočné dni určené školou byť v škole oblečený v uniforme a to nasledovne:
    1. tmavé jednofarebné nohavice/sukňa dostatočnej dĺžky
    2. biela košeľa/blúzka
    3. školská vesta s kravatou/šatkou.
   12. evidovať svoj príchod do školy a odchod zo školy cez čipový systém. Platí to pri každom príchode a odchode, aj počas vyučovania. Triedny učiteľ bude rešpektovať neevidovanie dochádzky prostredníctvom čipového systému 3-krát. Každé ďalšie porušenie systému evidencie bude sankcionované podľa článku 10.

   Článok 4

   Žiak má zakázané:

   1. opustiť budovu školy počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa;
   2. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej;
   3. poškodzovať dobré meno školy akýmkoľvek spôsobom;
   4. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania;
   5. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;
   6. vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, za katedrou, naháňať sa po chodbách atď.;
   7. používať mobilný telefón počas vyučovania a školských akcií. Mobilný telefón musí byť počas vyučovacích hodín odložený v taške s vypnutým zvonením. Platí to aj pri prednáškach, divadelných a iných predstaveniach vo vyučovacom čase. Výnimku povoľuje vyučujúci. Takisto sa zakazuje dobíjať mobilné telefóny v škole;
   8. napájať elektrické zariadenia do elektrickej siete bez dohľadu vyučujúceho;
   9. nosiť živé zvieratá a používať predmety rušiace, resp. rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov. (Neodporúča sa nosiť cenné predmety, väčšie sumy peňazí, nákladné odevy a obuv. Škola nezodpovedá za stratu majetku žiakov neuloženého v depozite.);
   10. používať vlastné motorové vozidlo pri presune počas školských akcií.
   11. zneužívať čipový systém.

   Článok 5
   ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA

   1. Vyučovanie začína modlitbou a modlitbou končí posledná vyučovacia hodina.
   2. V čase sv. omše je povolené sa zdržiavať len v priestore vymedzenom pre konanie sv. omše.
   3. Žiak je povinný použiť taký spôsob dopravy, aby bol v škole  najneskôr 5 minút pred vyučovaním.
   4. Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie.
   5. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb a presun do učební. 
   6. Pri vstupe, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa.
   7. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, žiaci skutočnosť nahlásia vedeniu školy.  
   8. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo).
   9. Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. daným vyučujúcim. Zasadací poriadok musí byť zverejnený písomne na katedre.
   10. Po skončení vyučovania každý žiak uprace stoličku a vyprázdni lavicu. Platí to aj pre odborné učebne.
   11. Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sám počas úradných hodín.
   12. Vyučujúci je oprávnený zadržať predmety ohrozujúce zdravie alebo mravnosť a odovzdá ich triednemu učiteľovi. Ten ich vydá iba zákonnému zástupcovi žiaka, alebo zástupcovi zariadenia, alebo žiakovi, ak ide o plnoletého žiaka, ktorý neudelil súhlas na informovanie rodiča.

   Článok 6
   UVOĽNENIE Z VYUČOVANIA

   1. Základným dokladom študenta je študentský preukaz (ŠP), ktorý vydáva riaditeľstvo školy. Študent je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie sa ním preukázať. Jeho stratu je potrebné bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie duplikátu za trojnásobnú cenu.
   2. Študent je povinný priebežne si zapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých predmetov do ŠP, ktoré môže triedny učiteľ kontrolovať.
   3. Ak sa študent nemôže zúčastniť na celom vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca žiaka, alebo zástupca zariadenia, alebo žiak, ak ide o plnoletého žiaka písomne v ŠP triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na dva vyučovacie dni. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, zákonný zástupca žiaka, alebo zástupca zariadenia, alebo žiak, ak ide o plnoletého žiaka žiada o uvoľnenie písomne riaditeľa školy. Súhlas o uvoľnenie z vyučovacej hodiny môže dať príslušný učiteľ.
   4. Ak sa študent potrebuje počas vyučovania vzdialiť, vopred prostredníctvom písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia, alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka, v ŠP požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie. Podpis triedneho učiteľa v ŠP slúži ako priepustka.
   5. Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania bez predošlého uvoľnenia z vážneho dôvodu (choroba, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, nepriaznivá poveternostná situácia alebo mimoriadne udalosti v rodine) je povinný doniesť ospravedlnenie  od zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Za viac ako 3 dni absencie je povinný doniesť ospravedlnenie od lekára, ku ktorému prislúcha. Ak počet vymeškaných a ospravedlnených hodín od zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka presiahne 30 vyučovacích hodín v jednom polroku, triedny učiteľ môže podľa §144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. vyžadovať lekárske potvrdenie od žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neúčasť na vyučovaní bude trvať viac ako jeden deň, zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia alebo žiak, ak ide o plnoletého žiaka, oznámi triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti do 24 hodín od začiatku neprítomnosti. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi doručené vždy písomne zaznamenané v ŠP najneskôr do 48 hodín od ukončenia absencie.
   6. Pri lekárskom ošetrení sa bude akceptovať ako ospravedlnený len čas nevyhnutne potrebný na ošetrenie a príchod do školy. Príchod a odchod zaznamenať do študentského preukazu.
   7. Hodiny vodičského kurzu je žiak povinný si plánovať mimo vyučovania. Ospravedlnenky nad tento rámec nebudú akceptované (tieto hodiny budú neospravedlnené). V čase vyučovania môže žiak požiadať o uvoľnenie v rozsahu 1-krát celý deň, 1-krát na 2 hodiny. Uvoľnenie je na posúdení triedneho učiteľa.

    

   Článok 7
   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

   1. Žiaci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany pri všetkých činnostiach v rámci výchovy a vzdelávania, akciách organizovaných školou i mimo vyučovania. Zásady sú uvedené v školskom poriadku, prevádzkových poriadkoch a poriadkoch odborných učební, laboratórií a telocvične.
   2. Triedni učitelia v každom školskom roku preukázateľným spôsobom žiakov oboznámia so školským poriadkom a zásadami BOZP a protipožiarnej ochrany v priestoroch školy. Záznamy s podpismi žiakov odovzdajú  zástupkyni riaditeľa.
   3. Učitelia predmetov realizovaných v odborných učebniach, laboratóriách, telocvični preukázateľne poučia žiakov so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany v týchto priestoroch, o správnych pracovných postupoch a vedomosti overia. Záznamy s podpismi si založia do pedagogickej dokumentácie.
   4. Za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany v mimovyučovacom čase v priestoroch školy zodpovedajú učitelia poverení konaním pedagogického dozoru.
   5. V priestoroch školy i pri činnostiach organizovaných školou (priestorom školy je celý areál, t. j. i okolie školy) je zakázané fajčiť.
   6. Je zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
   7. Je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek množstvo drogy, ako i nosiť a prechovávať prípravky a pomôcky na prípravu drogy. Porušenie tohto zákazu sa bude hodnotiť ako veľmi závažné porušenie školského poriadku. Na zamedzenie šírenia drog v škole je zriadená služba pri vstupe do budovy a škola bude v dopoludňajších hodinách uzamknutá. Žiaci môžu prijímať návštevy iba výnimočne cez prestávky vo vestibule pred vrátnicou.
   8. V prípade podozrenia, že ide u žiaka o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, príslušný učiteľ v spolupráci s koordinátorom prevencie a zástupcom riaditeľa zabezpečia prvú pomoc, zdravotnú starostlivosť a okamžitú informáciu zákonného zástupcu. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotní pracovníci. V prípade neovládateľného agresívneho správania privolajú políciu.
   9. Do školy a na činnosti organizované školou sa nesmú prinášať veci ohrozujúce život a zdravie (akékoľvek zbrane) a predmety ohrozujúce mravnosť.
   10. Počas exkurzií, výletov a ďalších školských akcií sa v plnom rozsahu vzťahuje na žiakov školský poriadok.

   Na týchto podujatiach sú žiaci povinní:

   • dostaviť sa na miesto určenia,
   • spoločne s triedou odísť a vrátiť sa,
   • bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
   • dodržiavať bezpečnostné predpisy.

   Vedúci akcie zodpovedá za spracovanie organizačného zabezpečenia akcie a oboznámenie všetkých účastníkov akcie s ním. Za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany zodpovedajú učitelia podľa organizačného zabezpečenia akcie. Záznam organizačného zabezpečenia odovzdá vedúci akcie na sekretariáte školy.

   1. Ak sa stane úraz, musí ho ihneď žiak nahlásiť prítomnému učiteľovi alebo učiteľovi konajúcemu pedagogický dozor.
   2. Žiak môže požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy o pomoc, ak sa cíti byť ohrozený šikanovaním, slovným alebo fyzickým násilím zo strany spolužiakov alebo zamestnancov školy. Ak nechce riešiť problém v škole, môže sa obrátiť na zariadenie školského poradenstva a prevencie alebo iné sociálno-diagnostické zariadenie.

   Článok 8
   KLASIFIKAČNÝ PORIADOK

   1. V jednotlivých predmetoch sú žiaci klasifikovaní týmito stupňami: 1 – výborný;    2 – chválitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatočný; 5 – nedostatočný.
   2. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z metodického pokynu Ministerstva školstva v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Podrobnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov vychádzajú z pravidel stanovených v jednotlivých predmetových komisiách.
   3. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé;   3 – menej uspokojivé; 4 – neuspokojivé.
   4. Rodič žiaka má právo vedieť, ako si vedie jeho syn/dcéra. 
   5. V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“, riaditeľ školy rozhodne, či povolí opakovanie ročníka na našej škole. 
   6. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy posúdi, či je potrebné nariadiť komisionálne skúšky zo všetkých predmetov v celom rozsahu učiva alebo v rozsahu, ktorý určí vyučujúci. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 25 a viac percent v klasifikačnom období, vyučujúci na to upozorní riaditeľa školy, ktorý môže nariadiť komisionálnu skúšku. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 30 percent a viac v klasifikačnom období, koná komisionálnu skúšku z daného predmetu. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení klasifikačného obdobia.
   7. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak bol žiak v príslušnom období už z predmetu komisionálne preskúšaný. 
   8. Neplnenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v záznamoch triedneho učiteľa a osobnom liste žiaka. 
   9. Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, študentov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľa školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.
   10. Každé porušenie školského poriadku zaznamenáva vyučujúci v elektronickej triednej knihe.

   Článok 9
   POCHVALY

   Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do osobného listu žiaka a do ŠP. Žiak môže dostať tieto pochvaly:

   1. Pochvala triednym učiteľom pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity (napr. vzorné plnenie predsedníckych, nástenkárskych, kronikárskych, pokladníckych povinností, vynikajúce umiestnenia v športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, úspechy v školských turnajoch,...).
   2. Pochvala triednym učiteľom spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, vzornú dochádzku a mimoriadnu aktivitu v triede (napr. pomoc pri doučovaní slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie...).
   3. Pochvala riaditeľom školy za úspešnú reprezentáciu školy. Vyvesenie kópie diplomu na nástenke.

   Článok 10
   SANKCIE

   1. Napomenutie triednym učiteľom žiak dostane za tri menšie porušenia školského poriadku (tri zápisy v triednej knihe).
   2. Pokarhanie triednym učiteľom žiak môže dostať za:
    1. 4 - 8 menších porušovaní školského poriadku (napr. vyrušovanie na hodinách, neprezúvanie sa, neporiadok v lavici a nevykladanie stoličiek, neplnenie si týždenníckych povinností, nevhodný odev, prinášanie vecí, ktoré rušia vyučovanie, za zdržiavanie sa na chodbách po zvonení, 4 zápisy v triednej knihe).
    2. Jednorazové väčšie porušenie školského poriadku (napr. neslušné správanie, verbálny útok, výsmech zo spolužiaka, odpisovanie, používanie nedovolených pomôcok, nerešpektovanie nariadenia pracovníka školy, fajčenie na školských akciách...).
    3. Za 1-4 neospravedlnené hodiny.
   3. Pokarhanie riaditeľom školy žiak dostane za:
    1. Každé ďalšie väčšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok.
    2. 8 – 12 zápisov v triednej knihe.
    3. vážne porušenie školského poriadku (napr. klamstvo, fyzický útok na spolužiaka, poškodzovanie majetku školy, zneužitie a podvod s čipovým dochádzkovým systémom...).
    4. Za 5-9 neospravedlnených hodín. 
   4. Zníženú známku zo správania na stupeň uspokojivé žiak dostane za:
    1. Každé ďalšie väčšie porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok.
    2. Za požívanie (prípadne donášku) alkoholických nápojov a iných druhov omamných látok v škole a na školských akciách.
    3. 13 – 20 zápisov v triednej knihe.
    4. Za mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. drogy, falšovanie podpisov, pečiatok  a ospravedlnení, podvod s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou či morálnou škodou, krádež...).
    5. Za 10 -18 neospravedlnených hodín.
   5. Zníženú známku zo správania na stupeň menej uspokojivé žiak dostane za:
    1. Každé ďalšie porušovanie školského poriadku, keď znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé nemala účinok.
    2. 21 zápisov v triednej knihe.
    3. Za mimoriadne porušenie školského poriadku (napr. šikanovanie, trestný čin...).
    4. Za viac ako 18 neospravedlnených hodín.
   6. Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé je zároveň spojená s podmienečným vylúčením zo školy so skúšobnou dobou v trvaní jedného roka. 
   7. Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu.

   Článok 11
   PRESTUP, PRERUŠENIE, ZANECHANIE ŠTÚDIA

   1. prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom strednej školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva žiak spolu s písomným vyjadrením zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka.
   2. Riaditeľ školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť. K žiadosti musí byť pripojené písomné vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia.
   3. Ak žiak chce zanechať štúdium, písomne to oznámi riaditeľovi školy spolu so súhlasným vyjadrením zákonného zástupcu žiaka, alebo zástupcu zariadenia alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi doručené oznámenie o prerušení štúdia.

    

    

    

    

    

    

   Stará Ľubovňa, 3. 9. 2019                                                                 Mgr. Pavol Chmeliar

                                                                                                                   riaditeľ školy

    

   Prílohy k školskému poriadku:

    

   A: Časový rozvrh hodín:

    

   0.      7:00      -     7:45

   1.      7:50      -     8:35

   2.      8:45      -     9:30

   3.      9:40      -   10:25

   4.    10:45      -   11:30

   5.    11:35      -   12:20

   6.    12:25      -   13:10

   7.    13:15      -   14:00

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Piatok 24. 3. 2023
  • Počet návštev: 3710