• Dotazník o aktivitách vo farnosti  Kritéria_bilingválne_2024_25.pdf


      

     KRITÉRIÁ

     na prijímacie konanie do 1. ročníka 5-ročného odboru

     gymnázium - bilingválne štúdium pre školský rok 2024/2025

      

     V súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v rade školy a po prerokovaní v  pedagogickej rade školy určuje na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 tieto kritériá a podmienky prijatia na štúdium:

      

     I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

      

     1.       Do prvého ročníka v školskom roku 2024/2025 je plánované prijať 26 žiakov.

      

     2.       Všetci prihlásení žiaci vykonajú talentovú prijímaciu skúšku z predmetov anglický jazyk, matematika a slovenský jazyk a literatúra.

      

     3.       Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok s uvedením začiatku prijímacej skúšky a ďalších organizačných pokynov.

      

     4.       Prijímacia skúška má písomnú formu. Úlohy budú v súlade s platnými štandardami pre základné školy. Časový limit na vypracovanie testov z anglického jazyka bude 60 minút, z matematiky 60 minút a na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry 45 minút.

      

     5.       Do prvého ročníka päťročného odboru gymnázium – bilingválne štúdium môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

     a)    získal primárne vzdelanie a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
     (v školskom roku 2023/2024  navštevuje 8. ročník ZŠ),

     b)    získal nižšie stredné vzdelanie absolvovaním deviateho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania (v školskom roku 2023/2024 navštevuje 9. ročník ZŠ).

      

     II. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA

      

     1. Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa vychádza z týchto kritérií:

     A)  Výsledky písomnej prijímacej skúšky:

     anglický jazyk ......................................................................  max. 60 bodov

     slovenský jazyk a literatúra ................................................... max. 30 bodov

     matematika ............................................................................ max. 30 bodov

     Uchádzač úspešne vykoná písomnú skúšku vtedy, ak získa:

     -             z anglického jazyka minimálne                                    20 bodov

     -            zo slovenského jazyka a literatúry minimálne                  8 bodov

     -            z matematiky minimálne                                                8 bodov

     B)  Prospech uchádzača dosiahnutý na ZŠ

     Uchádzač môže získať za koncoročnú klasifikáciu v 7. ročníku a polročnú klasifikáciu v 8.ročníku (uchádzač o štúdium končiaci v 8.ročníku) alebo za koncoročnú klasifikáciu v 8. ročníku a polročnú klasifikáciu v 9. ročníku (uchádzač o štúdium končiaci v 9.ročníku) maximálne 80 bodov za priemer 1,0. Za priemerný prospech 2,0 a horší bude uchádzačovi pridelených 0 bodov.


     Určenie počtu bodov: PB = 160 – 80xPP (PB – počet bodov,  PP – polročný priemer známok). Za priemerný prospech 2,0 a horší bude uchádzačovi pridelených 0 bodov.

      

     C)  Umiestnenie uchádzača v súťažiach: akceptované budú súťaže, ktoré sa konali v posledných štyroch rokoch štúdia (od septembra 2020). 

     Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach, v umeleckej alebo v športovej súťaži

     Úroveň

     Umiestnenie

     Predmetová olympiáda

     Iná súťaž

     Okresné/obvodné kolo

     1. miesto

     6 bodov

     3 body

     1. miesto

     4 body

     2 body

     1. miesto

     2 body

     1 bod

     Krajské/regionálne a vyššie kolo

     1. miesto

     12 bodov

     6 bodov

     1. miesto

     10 bodov

     4 body

     1. miesto

     8 bodov

     2 body

     úspešný riešiteľ

     6 bodov

     -

     Uchádzač  môže  získať  za  všetky  dosiahnuté  umiestnenia  v  súťažiach  maximálne  20 bodov. Ak bol žiak členom družstva, započíta sa mu polovičný počet bodov.

     Z jednej postupovej súťaže sa hodnotí iba vyššie bodovo hodnotené umiestnenie.

     V prípade nejednoznačnosti umiestnenia (napr. zlaté, strieborné pásmo,...) a zadefinovania úrovne súťaže rozhodne o pridelenom počte bodov riaditeľ školy.

      

     D)  Duchovné aktivity vo farnosti

     Na základe vyplneného dotazníka je možné získať max. 10 bodov. Dotazník je dostupný na stránke školy. Termín doručenia je najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod. Je možné ho zaslať aj elektronicky na adresu cgsm@cgsm.sk.

      

     E)  Sociálne pomery

     - sirota, polosirota ...………....... 3 body

     - počet súrodencov (4 a viac) …..2 body

     Potvrdenie o sociálnych pomeroch môže vydať riaditeľ ZŠ.

      

     2. Každý uchádzač o prijatie môže získať maximálne 235 bodov. Po pridelení získaných bodov bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu pridelených bodov.

     V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač podľa kritérií v nasledovnom poradí:

     1.      so zníženou pracovnou schopnosťou

     2.      s lepším výsledkom prijímacej skúšky z anglického jazyka       

     3.      s lepším celkovým výsledkom prijímacej skúšky

     4.      s lepším priemerným prospechom zo ZŠ

      

     3. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom ministerstvom školstva. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

      

      

     Stará Ľubovňa, 22. 11. 2023

                                                                                                                       Mgr. Pavol Chmeliar

                                                                                                                  riaditeľ školy

      

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Streda 17. 4. 2024
  • Počet návštev: 5943