• Dotazník o aktivitách vo farnosti | Kritéria 2021-2022.pdf


     KRITÉRIÁ

     na prijímacie konanie do 1. ročníka

     pre školský rok 2021/2022 v odbore 7902J gymnázium

     V súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. 2. 2021 určuje na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 tieto kritériá a podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania v odbore 7902J gymnázium:

      

     Do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 je plánované prijať 24 žiakov.

      

     1. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

     Bez prijímacej skúšky nie je možné prijať žiadneho uchádzača.

      

     II. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA NA ZÁKLADE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

      

     1. Uchádzači konajú prijímaciu skúšku písomnou formou zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút) a z matematiky (60 minút).

      

     2. Prijímacie skúšky sa konajú 3. mája (1. termín) a 10. mája (2. termín) 2021. Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr päť dní pred ich konaním
     s uvedením začiatku prijímacej skúšky a ďalších organizačných pokynov.

      

     3. Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa vychádza z týchto kritérií:

     A) Výsledky písomnej prijímacej skúšky

     slovenský jazyk a literatúra ................................................... max. 30 bodov

     matematika ............................................................................ max. 30 bodov

      

     Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku vtedy, ak získa:

     - zo slovenského jazyka a literatúry minimálne 8 bodov

     - z matematiky minimálne 8 bodov

      

     B) Prospech uchádzača dosiahnutý na ZŠ

     Uchádzač môže získať za koncoročnú klasifikáciu v 6. a 7. ročníku maximálne 50 bodov za priemer 1,0. Za priemerný prospech 2,0 a horší bude uchádzačovi pridelených 0 bodov.

      

     C) Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach a iných súťažiach v 6. až 9. ročníku

      

     Úroveň

     Umiestnenie

     Predmetová olympiáda

     Iná súťaž

     Okresné/obvodné kolo

     1. miesto

     6 bodov

     3 body

     1. miesto

     4 body

     2 body

     1. miesto

     2 body

     1 bod

     Krajské/regionálne a vyššie kolo

     1. miesto

     12 bodov

     6 bodov

     1. miesto

     10 bodov

     4 body

     1. miesto

     8 bodov

     2 body

     úspešný riešiteľ

     6 bodov

     -

      

     Uchádzač  môže  získať  za  všetky  dosiahnuté  umiestnenia  v  súťažiach  maximálne  20 bodov. Ak bol žiak členom družstva, započíta sa mu polovičný počet bodov.

     Z jednej postupovej súťaže sa berie do úvahy iba vyššie bodovo hodnotené umiestnenie. Akceptované budú iba potvrdenia o umiestnení od organizátora súťaže alebo kópia diplomu overená riaditeľom príslušnej ZŠ. Potvrdenia o umiestnení uchádzača je potrebné doručiť na sekretariát školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 h.

     V prípade nejednoznačnosti umiestnenia (napr. zlaté, strieborné pásmo,...) a zadefinovania úrovne súťaže rozhodne o pridelenom počte bodov riaditeľ školy.

      

     E) Duchovné aktivity vo farnosti

     Na základe vyplneného dotazníka potvrdeného kňazom farnosti je možné získať max. 10 bodov. Dotazník je dostupný na adrese http://cgsm.edupage.sk/files/Dotaznik_PS.pdf. Termín doručenia je najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 h.

      

     F) Sociálne pomery

     - sirota, polosirota ...………....... 3 body

     - počet súrodencov (4 a viac) …..2 body

     Potvrdenie o sociálnych pomeroch môže vydať riaditeľ ZŠ.

      

     4. Každý uchádzač o prijatie môže získať maximálne 145 bodov. Po pridelení získaných bodov bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu pridelených bodov.

      V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač podľa kritérií v nasledovnom poradí:

     1. so zníženou pracovnou schopnosťou
     2. s lepším výsledkom prijímacej skúšky        
     3. s lepším priemerným prospechom na ZŠ
     4. s lepšími výsledkami v Testovaní 9
     5. s lepším priemerným prospechom z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

      

     5. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr 10. mája 2021 o 17.00 hod. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

      

      

     Stará Ľubovňa, 25. 2. 2021

      

                                                                                                                Mgr. Pavol Chmeliar

                                                                                                 riaditeľ školy

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 8. 5. 2021