• 3. apríla 2020 (piatok)

     Dotazník o aktivitách vo farnosti | Kriteria_bilingvalne_2020_2021.pdf

      

      

     KRITÉRIÁ

     na prijímacie konanie do 1. ročníka 5-ročného odboru

     gymnázium - bilingválne štúdium pre školský rok 2020/2021

      

     V súlade s ustanoveniami § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ školy po prerokovaní v rade školy a po prerokovaní v  pedagogickej rade školy určuje na prijímanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 tieto kritériá a podmienky prijatia na štúdium:

      

     I. Všeobecná časť

      

     1. Do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 je plánované prijať 22 žiakov.
     1. Všetci prihlásení žiaci vykonajú talentovú prijímaciu skúšku z predmetov anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra a matematika dňa 3. apríla 2020 (piatok).
     1. Pozvánka na prijímacie skúšky bude odoslaná uchádzačovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi najneskôr 5 dní pred termínom konania prijímacích skúšok s uvedením začiatku prijímacej skúšky a ďalších organizačných pokynov.
     1. Prijímacia skúška má písomnú formu. Úlohy budú v súlade s platnými štandardami pre základné školy. Časový limit na vypracovanie testov z anglického jazyka bude 60 minút, z matematiky 60 minút a na vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry 45 minút.
     1. Do prvého ročníka päťročného odboru gymnázium – bilingválne štúdium môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
     1. získal primárne vzdelanie a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania
      (v školskom roku 2019/2020 navštevuje 8. ročník ZŠ),
     2. získal nižšie stredné vzdelanie absolvovaním deviateho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania (v školskom roku 2019/2020 navštevuje 9. ročník ZŠ).

      

     II. KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČA

     1. Pri rozhodovaní o prijatí uchádzačov sa vychádza z týchto kritérií:
      1. Výsledky písomnej prijímacej skúšky:

     anglický jazyk ......................................................................  max. 60 bodov

     slovenský jazyk a literatúra ................................................... max. 30 bodov

     matematika ............................................................................ max. 30 bodov

     Uchádzač úspešne vykoná písomnú skúšku vtedy, ak získa:

      • z anglického jazyka minimálne                                    20 bodov
      • zo slovenského jazyka a literatúry minimálne                10 bodov
      • z matematiky minimálne                                              10 bodov
      1. Prospech uchádzača dosiahnutý za posledné dve klasifikačné obdobia (posledné polročné a posledné koncoročné hodnotenie okrem predmetov s výchovným zameraním):

     Uchádzač môže získať za dosiahnutý prospech maximálne 80 bodov za priemer 1,0.
     Určenie počtu bodov: PB = 160 – 80xPP (PB – počet bodov,  PP – priemerný prospech). Za priemerný prospech 2,0 a horší bude uchádzačovi pridelených 0 bodov.

      1. Umiestnenie uchádzača v súťažiach: akceptované budú súťaže, ktoré sa konali v období
       od 2. septembra 2018 do 28. februára 2020. 

     Umiestnenie uchádzača v predmetových olympiádach, v umeleckej alebo v športovej súťaži

     Úroveň

     Umiestnenie

     Predmetová olympiáda

     Iná súťaž

     Okresné/obvodné kolo

     1. miesto

     6 bodov

     3 body

     1. miesto

     4 body

     2 body

     1. miesto

     2 body

     1 bod

     Krajské/regionálne a vyššie kolo

     1. miesto

     12 bodov

     6 bodov

     1. miesto

     10 bodov

     4 body

     1. miesto

     8 bodov

     2 body

     úspešný riešiteľ

     6 bodov

     -

     Uchádzač  môže  získať  za  všetky  dosiahnuté  umiestnenia  v  súťažiach  maximálne  20 bodov. Ak bol žiak členom družstva, započíta sa mu polovičný počet bodov.

     Z jednej postupovej súťaže sa hodnotí iba vyššie bodovo hodnotené umiestnenie. Akceptované budú iba potvrdenia o umiestnení potvrdené organizátorom súťaže alebo kópia diplomu, prípadne výsledková listina overená riaditeľom príslušnej ZŠ. Potvrdenia o umiestnení uchádzača je potrebné doručiť na sekretariát školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod.

     V prípade nejednoznačnosti umiestnenia (napr. zlaté, strieborné pásmo,...) a zadefinovania úrovne súťaže rozhodne o pridelenom počte bodov riaditeľ školy.

      

     D) Duchovné aktivity vo farnosti

     Na základe vyplneného dotazníka potvrdeného kňazom farnosti je možné získať max. 10 bodov. Dotazník je dostupný na adrese http://cgsm.edupage.sk/files/Dotaznik_PS.pdf.

     Termín doručenia je najneskôr v deň konania prijímacej skúšky do 8.00 hod.

      

     E) Sociálne pomery

     - sirota, polosirota ...………....... 3 body

     - počet súrodencov (4 a viac) …..2 body

     Potvrdenie o sociálnych pomeroch môže vydať riaditeľ ZŠ.

      

     2. Každý uchádzač o prijatie môže získať maximálne 235 bodov. Po pridelení získaných bodov bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu pridelených bodov.

     V prípade rovnosti dosiahnutých bodov bude uprednostnený uchádzač podľa kritérií v nasledovnom poradí:

     1. so zníženou pracovnou schopnosťou
     2. s lepším výsledkom prijímacej skúšky z anglického jazyka       
     3. s lepším celkovým výsledkom prijímacej skúšky
     4. s lepším priemerným prospechom zo ZŠ

      

     3. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania najneskôr 3. apríla 2020 o 17.00 hod. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

      

      

     Stará Ľubovňa, 31. 1. 2020

                                                                                                                      Mgr. Pavol Chmeliar

                                                                                                                           riaditeľ školy

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • cgsm@cgsm.sk
   • palsa@cgsm.sk
   • kuruc@cgsm.sk
   • Riaditeľ: +421 522388412 Zástupkyňa: +421 522388406 Zborovňa: +421 522388413 Sekretariát: +421 522388411 Ekonomické: +421 522388400 Jedáleň: +421 522388402
   • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa SLOVENSKO
   • 37945785
 • Fotogaléria

  • Akadémia veľkých diel
  • Tlačíme komponenty ochranných pomôcok pre zdravotníkov
  • Online vyučovanie
  • René Grich ocenený za najlepší preklad
  • Medzitriedny florbalový turnaj
  • Okresná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti
  • Školské kolo SOČ
  • Basketbalový turnaj dievčat
  • MEDart
  • Beseda o extrémizme
  • Dve prvenstvá v kraji
  • Lyžiarak v Bachledke
  • Svet okolo nás – Irán
  • Veda v meste - Deň otvorených dverí
  • Absolventi študentom
  • Zvonenie

     • Štvrtok 9. 4. 2020