•  

    Základné informácie o testovaní T9 2024 pre žiakov 1.BA, ktorí k nám nastúpili z 8.ročníka ZŠ a ich rodičov

     

    Termín testovania

    • riadny: 20. marec 2024 (streda)
    • náhradný : 4. a 5. apríl 2024 (štvrtok, piatok) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad  školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu.

    Testovanie je určené: žiakom 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a 1.ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    Ciele testovania:

    • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri výstupe z nižšieho stredného   vzdelávania,
    • porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, - poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vyučovania.

    Rozsah testovaného učiva:

    testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ ( nižšie stredné vzdelávanie ).

    Testované predmety:

    matematika: 30 úloh - 15 úloh s udaním výsledku, 15 úloh na výber odpovede

    slovenský jazyk a literatúra: 30 úloh – 20 úloh na výber odpovede, 10 úloh s udaním odpovede

    Priebeh testovania:

    • žiaci budú dostatočne vopred v škole oboznámení s priebehom testovania, svojimi povinnosťami v deň testovania, so spôsobom vypisovania odpoveďových hárkov,
    • žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. najneskôr 7:45,
    • každý žiak musí byť v pridelenej triede, na určenom mieste, - maximálny počet žiakov v triede – 15, v našej škole budú dve triedy po 12 žiakov, každý žiak sedí samostatne, musí pracovať samostatne, nesmie odpisovať, podvádzať,
    • má povolené používať iba modré guľôčkové pero, kalkulačku, rysovacie pomôcky,
    • nesmie používať mobilný telefón, výpisky, tabuľky, študijné materiály, učebnice a pod.
    • v každej triede bude počas testovania prítomný jeden učiteľ našej školy – administrátor testovania a jeden externý dozor – zástupca štátnej školskej inšpekcie alebo odboru školstva okresného úradu alebo učiteľ inej ZŠ.

    Harmonogram testovania:

    8:00 - 8:10 – úvodné pokyny k testu z Matematiky, rozdanie OH

    8:10 - 8:20 – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

    8:20 - 9:50 – písanie testu z Matematiky (90 minút)

    9:50 - 9:55 – zozbieranie testov, OH, pomocných papierov

    9:55 - 10:20 – prestávka (25 minút )

    10:20 - 10:25 – úvodné pokyny k testu zo Slovenského jazyka a literatúry, rozdanie OH

    10:25 - 10:35 – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

    10:35 – 11:45 – písanie testu zo SJL (70 minút)

    11:45 - 11:50 – zozbieranie testov, OH

    11:50 - ukončenie testovania i vyučovania žiakov.

    Termín zaslania výsledkov: - v elektronickej podobe budú výsledky školám zaslané 19. apríla 2024, - výsledkové listy žiakov budú školám zaslané 10. mája 2024. Ďalšie Informácie o testovaní:
    www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     

    Špecifikácia testu z matematiky -  Špecifikácia testu z matematiky (nucem.sk)

    Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry - Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (nucem.sk)

     

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Streda 17. 4. 2024
  • Počet návštev: 768