• Harmonogram aktivít

    • STOP BULLYING: TAKE A STAND AND LEND A HAND - ZASTAV ŠIKANOVANIE: ZAUJMI POSTOJ A PODAJ POMOCNÚ RUKU!

     Projektové aktivity sú zoskupené do štyroch fáz, nasledujú logicky po postupnom vzájomnom spoznávaní sa a vniknutí do témy projektu.

     september 2017 - december 2017

     Prvé obdobie "Spoznávajme sa navzájom" obsahuje aktivity týkajúce sa poznania projektových partnerov a identifikácie zdrojov šikanovania:

     A1 Prezentácia o nás

     A1.1 Študentská výmena pohľadníc

     A2 Vytvorenie „kútika“ pre  Erasmus

     A2.1 Logo contest - súťaž

     A3 Dotazníky pre študentov, rodičov a učiteľov o hlavných príčinách šikanovania a vytváranie grafov:

           A3.1 Zdravie (fyzické, psychologické poruchy, závislosť, formy zneužívania)

           A3.2 Rodina (vzťah s rodičom, rozvod, jeden rodič, rodičia pracujúci v zahraničí)

           A3.3 Priatelia (konflikty, problémy s komunikáciou a správaním, nedostatok priateľov, nevhodnosť skupiny priateľov)

           A3.3 Škola (vzťah učiteľov, pevné pravidlá, rozmanitosť v triedach)

      

     január 2018 - august 2018

     Druhé obdobie ”Vyjadrite svoje pocity” je zamerané na rozpoznávanie a vyjadrovanie emócií. Jednotlivé činnosti sú zamerané na:

     • Rozvíjanie schopnosti rozpoznávania a vyjadrovania emócií

     • Riešenie problémov, vyrovnávanie sa s emóciami

     • Skúmanie, prezentácia reálnych situácií a hľadanie riešení
      

     Úlohy:

     A4. Návrhy a práca na spoločných pracovných hárkoch a dotazníkoch o stereotypoch a predsudkoch.

     A5. Vytvorenie blogu, v ktorom sa študenti zaoberajú týmito otázkami a problémami:

           1. riziká alkoholu, drog a závislosti od cigariet;

           2. ťažké životné situácie;

           3. vyjadrenie svojich pocitov;

           4. som aktívny a rešpektujúci občan;

           5. používanie sociálnych sietí: príležitosti a riziká.

     A6. Študenti zhromaždia svoje vlastné skúsenosti v brožúre, do ktorej zaradia aj príbehy týkajúce sa problémov súvisiacich s otázkou: Ako byť súčasťou skupiny?

     A7. Študenti napíšu krátke divadelné hry, do ktorých zakomponujú tému riešenia ťažkých životných situácií a prostredníctvom toho vyjadria aj vlastné pocity.

     A8. Študenti jednotlivé divadelné hry zahrajú a vytvoria z nich krátke videospoty.

     A9. Študenti vytvoria umelecké diela, obrazy a fotografie týkajúce sa problematiky šikanovania.

     A10. Študenti napíšu texty piesní, respektíve vyberú piesne, ktoré im pomôžu vyjadriť emócie. Skladby budú prehrávané počas videokonferencií cez Skype.

      

     september 2018 – marec 2019

     Tretie obdobie "Spolu je lepšie" bude mať za cieľ riešenie skupinových problémov, zatiaľ čo aktivity budú cielené na: interpretovanie vzorcov správania, vysvetľovanie takýchto vzorcov, navrhnutie "sprievodcu priateľstvom" a riešenie úloh v tímoch, identifikovanie a precvičovanie spolupráce. Podrobnejšie je možné tieto činnosti opísať takto:

     A11. Vytvorenie oficiálneho sľubu proti šikanovaniu a organizácia súťaže, v rámci ktorej sa vyberie sľub, ktorý bude v súlade s logom projektu.

     A12. Prednáška o budovaní sebaprijatia prostredníctvom pozitívneho „hovorenie o sebe“. Beseda so psychológom, špeciálnym pedagógom a členom policajného zboru (Bezpečná škola).

     A13. Buď detektív! – touto aktivitou budeme pomáhať študentom porozumieť rôznym formám správania sa súvisiacim so šikanovaním, diskutovať a hľadať spôsoby, ako oznámiť šikanovanie, bojovať proti nemu a vytvárať preventívne opatrenia pred vznikom tohto problému.

     Aktivity zamerané na empatiu:

     A14. Pomenovanie pocitov: študenti budú klásť otázky o tom, ako by sa cítili v troch rôznych situáciách šikanovania: obeť, svedok, agresor.

     A15. Odlišní a predsa rovnakí: diskusia o inakostiach, akými sa dospievajúci od seba vzájomne líšia.

     A15.1. Pomoc iným, aby sa cítili lepšie, cítili sa jednotní: diskusia + hranie rolí.

     A16. Skutky láskavosti: študenti majú premýšľať o tom, ako skutok láskavosti môže zabrániť šikanovaniu.

     A16.1. Nástenný plagát vo forme stromu, na konáre ktorého každý študent zavesí popis svojho skutku láskavosti.

     A17. Dobrodružstvo a pohyb: budovanie vzájomnej úcty a tolerancie prostredníctvom športu.

     A17.1. "Všetci sme odlišní, všetci sme priatelia!" – rôzne aktivity

     A18. Študenti organizujú výstavu s rôznymi umeleckými prácami.

     A19. Študenti uvedú divadelné predstavenie a natočia ho.

     A20. Študenti usporiadajú večierok pre celú komunitu školy (študenti, rodičia, pedagógovia), na ktorom predstavia divadelné hry a predstavia všetky projektové výstupy.

      

     apríl 2019 - august 2019

     Štvrté obdobie:  "Manažment triedy"

     A21. Tematické hry zamerané na dobré správanie

     A22. Zmeňme prestávku

     A23. Podpísanie "Zmluvy o dobrom správaní sa"

     A24. Monitoring vzťahu k škole, spolužiakom, učiteľom

     A25. Vytváranie scén šikanovania na základe skúpsenosti a hľadanie riešení, východísk

     A26. Analyzovanie rôznych prípadov šikanovania

     A27. Vytvorenie návodu, ako sa vyhnúť šikanovaniu

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Štúrova 3 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Sobota 30. 9. 2023
  • Počet návštev: 1693