• RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

   BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE

   Spišská Kapitula 9                                 

   063 04 Spišské podhradie       

    

    

   Č.j.: Škol/75/2005                                                                                                  Spišské Podhradie, 4. februára 2005

    

    

    

   ZRIAĎOVACIA LISTINA

    

    

         Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, v súlade s ustanovením § 57b, odst. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ustanovenia § 6, odst. 1, písm. h/ zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských společnosti, podľa kán. 803 Kódexu kánonického práva, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR č. CD-2004-15057/30934-1:096 zo dňa 28.9.2004 o zaradení Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, zriaďuje

    

   Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

    

   a v súlade s ustanovením § 22 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vydáva túto zriaďovaciu listinu:

    

   a) označenie zriaďovateľa

        Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

        Spišská Kapitula 9, 063 04 Spišské Podhradie

        IČO: 00179124

    

   b) názov školy a jej sídlo

        Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

        Komenského ul. 8

        064 01 Stará Ľubovňa

        IČO: 037945785

        DIČ:

    

   c) výchovný jazyk

        Slovenský

    

   d) forma hospodárenia

        ako nezisková organizácia poskytuje všeobecné prospešné služby

    

   e) dátum zriadenia

         1.marec 2005

    

   f) vymedzenie základných verejnoprospešných činností, pre ktoré sa škola zriaďuje:

         Škola bude poskytovať žiakom úplné stredné vzdelanie zamerané predovšetkým na štúdium na vysokých školách v kresťanskom duchu v súlade s deklaráciou II. Vatikánskeho koncilu "Gravissimum educationis - O kresťanskej výchove", dokumentmi vydanými Kongregáciou pre katolícku výchovu, učebnými plánmi a učebnými osnovami vydanými zriaďovateľom po predchádzajúcom vyjadrení Ministerstva školstva SR.

    

   g) označenie štatutárneho orgánu:

         Štatutárnym orgánom školy je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva spišský diecézny biskup. Riaditeľ riadi činnosť školy, v súlade so zriaďovacou listinou a osobitným predpisom1 zodpovedá za činnosť spišskému diecéznemu biskupovi. Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov. Organizačnú štruktúru a náplň činnosti jednotlivých zamestnancov upravuje organizačný a pracovný poriadok, ktorý vydáva riaditeľ školy a schvaľuje zriaďovateľ.

    

   h) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje:

         Škola bude na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XI-M/2005 zo dňa 1.2.2005 a zmluvy o nájme používať priestory v objekte ZŠ, Komenského ul. V Starej Ľubovni a prislúchajúci pozemok vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa. Majetok zverený na plnenie vymedzeného účelu bude viesť vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii. Škola bude hospodáriť s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu, od zriaďovateľa, prípadne darmi od iných právnických a fyzických osôb podľa osobitného predpisu 2. Škola môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec predmetu hlavnej činnosti v rozsahu osobitne stanovenom zriaďovateľom za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v hlavnej činnosti. Škola hospodári samostatne, podľa zriaďovateľom schváleného rozpočtu a vo svojom méně nadobúda práva a zaväzuje sa.

    

   i)  určenie času, na ktorý sa škola zriaďuje:

        Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa zriaďuje na dobu neurčitú.

    

   j) dátum a číslo rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení do siete:

        Bratislava, 28.09.2004, číslo: CD-2004-15057/30934-1:096

    

    

   Mons. Prof. ThDr. František Tondra

   Spišský diecézny biskup

    

     

   1 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

   2 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní stredných a základných škôl a školských zariadení

    

    

  • Prihlásenie

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
   • Sekretariát: +421 522388411
   • Štúrova 3
    064 01 Stará Ľubovňa
    Slovakia
   • 37945785
   • Mgr. Pavol Chmeliar
   • Riaditeľ: +421 522388412
   • Zástupkyňa: +421 522388406
   • Zborovňa: +421 522388413
   • Ekonomické: +421 522388400
   • Jedáleň: +421 522388402
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenie

     • Utorok 23. 7. 2024
  • Počet návštev: 2401